Volgende evenement: BimmerFest 2023

BimmerPortal-logo-mobiel

Direct naar de onderwerpen:
– 1. Algemeen
2. Geregistreerde gebruikers
3. Aansprakelijkheid
4. Rechten en verbodsbepalingen
5. Auteursrecht BimmerPortal
6. Advertenties en reclames op BimmerPortal
7. Privé berichten systeem
8. Verwerking van persoonsgegevens en onze privacy policy
9. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

1. Algemeen

1.1 Openbaar karakter

BimmerPortal en alle toekomstige onderdelen van www.bimmerportal.nl zijn vrij en open voor een ieder te bezoeken mits de toegang daartoe niet door het BimmerPortal team is ontzegd. De gebruiker van www.bimmerportal.nl (hierna genoemd: ‘de gebruiker’) verklaart bij het gebruik van www.bimmerportal.nl expliciet akkoord te gaan met alle voorwaarden en bepalingen zoals hieronder vermeld.

1.2 Inachtneming regels en ethiek

De gebruiker dient zich te houden aan de algemene fatsoens- en omgangsregels zoals deze gebruikelijk zijn op het internet. De gebruiker dient kennis te nemen van en zich te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels zoals vermeld op www.bimmerportal.nl. Het is de gebruiker niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor andere gebruikers. Overtreding hiervan kan leiden tot een tijdelijke of permanente uitsluiting (ban) van www.bimmerportal.nl.

1.3 Verbannen gebruikers

Het BimmerPortal team behoudt zich het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van redenen tijdelijk of permanent de toegang tot www.bimmerportal.nl te ontzeggen. Indien men zichzelf tijdens de ontzegde periode toch toegang verschaft tot www.bimmerportal.nl is er sprake van computervredebreuk, hetgeen een strafbaar feit is.

1.4 Rechten bezoek

Aan het bezoek van www.bimmerportal.nl en het gebruik van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Geregistreerde gebruikers

2.1 Kosteloze registratie

Een geregistreerde gebruiker heeft de mogelijkheid om door middel van een kosteloze registratie berichten te plaatsen op het forum www.bimmerportal.nl/forum

2.2 Verantwoordelijkheid gebruiker

Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle door hem of haar geplaatste berichten, foto’s, video’s en door hem geplaatste links naar andere internetsites. Het is niet toegestaan om links te plaatsen die illegaal zijn of tot strafvervolging kunnen leiden.

2.3 Zorgvuldigheid

De gebruiker dient zorgvuldig met zijn of haar account om te gaan. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van zijn of haar account door derden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van BimmerPortal.

2.4 Oneigenlijke toegangsverschaffing

Een gebruiker is wettelijk aansprakelijk indien hij of zij pogingen onderneemt om zichzelf of een ander toegang te verschaffen tot niet voor hem of voor haar toegankelijke afgesloten gedeeltes van www.bimmerportal.nl. Dit geldt zowel voor onze diensten als voor onze technische systemen. Ddos aanvallen, defacing en andere vormen van computercriminaliteit zien we als sabotage. Hiervan zal zonder uitzondering aangifte worden gedaan en indien zulks opportuun gevonden wordt door de eigenaren van www.bimmerportal.nl zal ook een civielrechtelijke claim ingesteld worden.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Schade door gebruiker

Een gebruiker van www.bimmerportal.nl is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit de handelingen en gedragingen van de gebruiker zelf.

3.2 Juistheid content niet gegarandeerd

BimmerPortal betracht bij het samenstellen van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid. Er kan echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van de op www.bimmerportal.nl voorkomende gegevens, software, informatie en andere onderdelen geboden worden, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan in rechte geen beroep gedaan worden op de gegevens, informatie, software of andere geboden onderdelen van www.bimmerportal.nl of het BimmerPortal team.

3.3 Verlies en schade

BimmerPortal is niet aansprakelijk voor verliezen, schades of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van www.bimmerportal.nl, dit met betrekking tot de op www.bimmerportal.nl voorkomende informatie, gegevens, software, werkwijzen en andere vormen van gebruik. Deelname aan door BimmerPortal georganiseerde evenementen geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie daarvan, BimmerPortal, noch individuele leden van het BimmerPortal team kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke soort dan ook of voor beschadigde, verloren of gestolen goederen.

3.4 Server

Het BimmerPortal team tracht naar alle redelijkheid haar server te beveiligen tegen verlies, verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

3.5 Gegevensverlies

www.bimmerportal.nl kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data en gegevens zoals foto’s, video’s, teksten en ander materiaal.

4. Rechten van www.bimmerportal.nl en verbodsbepalingen

4.1 Ontbinding gebruikersaccount

Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn of haar account zonder opgaaf van redenen op te zeggen. BimmerPortal behoudt zich echter het recht voor om de geplaatste berichten van de gebruiker te laten staan, zulks naar discretie van het BimmerPortal team.

4.2) Aanpassen van berichten

Het BimmerPortal team behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om berichten aan te passen, te verwijderen, te verplaatsen of samen te voegen.

4.3 Gebruikersrecht

De gebruiker verleent door het plaatsen van berichten, teksten, foto’s of videomateriaal of hyperlinks naar dit materiaal, iedere bezoeker van www.bimmerportal.nl en het BimmerPortal team een onbeperkt en onvoorwaardelijk, niet exclusief gebruikersrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door de gebruiker geplaatste berichten, teksten, foto’s of videomateriaal.

4.4 Auteursrecht

Wanneer een gebruiker een bericht plaatst, verklaart deze hiermee geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen. Tevens verklaart de gebruiker, dat bij het plaatsen van een bericht aan de inhoudelijkheid hiervan geen rechten ontleend kunnen worden en bij het opnemen van deze content de auteursrechten overgedragen worden aan www.bimmerportal.nl.

4.5 Verboden en/of illegaal verkregen materiaal

Het aanbieden van of vragen naar gestolen of illegaal verkregen materiaal is aanleiding tot uitsluiting van alle diensten die www.bimmerportal.nl aanbiedt. Tevens behoudt BimmerPortal zich nadrukkelijk het recht voor om hier aangifte van te doen bij de autoriteiten als zijnde een strafbaar feit.

4.6 Misbruik

Misbruik van www.bimmerportal.nl in welke vorm dan ook, van de diensten die www.bimmerportal.nl aanbiedt, van andere gebruikers van www.bimmerportal.nl of van derde partijen die samenwerken met BimmerPortal, zal resulteren in een tijdelijke of permanente uitsluiting van www.bimmerportal.nl.

4.7 Plaatsen van content waarop auteursrecht rust

Het is de gebruiker niet toegestaan om materiaal op www.bimmerportal.nl te plaatsen waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker zelf of in het publieke domein liggen. Indien een gebruiker dit wel doet, dient men vooraf toestemming te hebben verkregen van de belanghebbende(n) van de auteursrechten.

5. Auteursrecht BimmerPortal

Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door BimmerPortal wordt aangegeven, dan wel hier vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is verleend door het BimmerPortal team, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van BimmerPortal zonder voorafgaande schriftelijk toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de berichten en reacties berust bij de individuele auteurs.

6. Advertenties en reclames op BimmerPortal

6.1 Reclame

www.bimmerportal.nl is een gratis dienst. Om de kosten voor deze gratis dienst te dekken wordt de mogelijkheid geboden aan bedrijven om reclame te plaatsen op de website. Het is de gebruiker niet toegestaan om deze reclame te weren, uitleg te geven over mogelijkheden om deze reclame te weren, andere gebruikers aan te zetten tot het weren van deze reclame of het vragen om uitleg over het weren van deze reclame. www.bimmerportal.nl kan mede dankzij deze reclame blijven voortbestaan. Overtreding van deze regel kan reden zijn tot een tijdelijke of permanente uitsluiting van www.bimmerportal.nl.

6.2 Gericht aanbieden reclame

BimmerPortal behoudt zich het recht voor om gericht reclame aan te bieden via persoonlijke berichten of via e-mail. Als gebruiker van www.bimmerportal.nl ga je hier onvoorwaardelijk mee akkoord.

6.3 Reclame zonder toestemming

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming of instemming van het BimmerPortal team, reclame te maken voor eigen belangen of belangen voor derden. Dit zal als spam aangemerkt worden en zonder nader bericht verwijderd worden. Indien dit vaker gebeurt door dezelfde gebruiker, zal een tijdelijke of permanente ban volgen.

7. Privé berichten systeem

7.1 Rechten PB-systeem

Het PB-systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om onderling berichten te versturen. Aan dit systeem kunnen geen rechten worden ontleend. Het doen van commerciële aanbiedingen of mededelingen via het PB-systeem is niet toegestaan.

7.2 Controle PB’s

Het BimmerPortal team ziet de inhoud van verstuurde PB’s in principe niet in, tenzij er verdenking is van een strafbaar feit of er misbruik van het PB-systeem wordt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van spam naar andere gebruikers of oneigenlijk (commercieel) gebruik. Bij misbruik van het PB-systeem volgt een tijdelijke of permanente ban van www.bimmerportal.nl.

8. Verwerking van persoonsgegevens en onze privacy policy

8.1 Exploitatie persoonsgegevens

BimmerPortal zal door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de exploitatie van www.bimmerportal.nl.

8.2 Bekendmaken gegevens aan derden

Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan een derde partij, tenzij dit uitdrukkelijke vermeld wordt bij een actie of specifieke aanbieding van een derde partij die reclame maakt op www.bimmerportal.nl.

8.3 Uitsluiting CBP

BimmerPortal is uitgesloten van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: CBP) op basis van de artikelen 11, 31, 35 en 42 van het vrijstellingsbesluit. Zie www.cbpweb.nl/ voor meer informatie hierover. BimmerPortal handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking van de gegevens in voornoemde artikelen van het CBP.

9. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

9.1 Insufficiënte voorziening

Indien deze algemene voorwaarden en de huisregels niet voorzien in een bepaalde situatie, dan behoudt het BimmerPortal team zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen. BimmerPortal zal hierover slechts corresponderen indien het team dit wenselijk acht.

9.2 Aanpassingen en wijzigingen voorbehouden

BimmerPortal behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden na te lezen.

9.3 Indien niet akkoord

Indien een gebruiker van www.bimmerportal.nl niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden is het de gebruiker niet toegestaan om of welke wijze dan ook gebruik te maken van www.bimmerportal.nl of haar diensten.

9.4 Door gebruiker geplaatste voorwaarden of bepalingen

Door een gebruiker zelf geplaatste voorwaarden of bepalingen zijn niet geldig. De enige tussen een gebruiker en BimmerPortal overeengekomen algemene voorwaarden, huisregels en bepalingen zijn de voorwaarden en bepalingen die in deze disclaimer genoemd zijn.

9.5 Nederlands recht

Op alle door www.bimmerportal.nl geleverde diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Vernietiging van een bepaling van deze algemene voorwaarden door een Nederlandse rechter heeft geen invloed op de geldigheid van de overige door BimmerPortal gestelde bepalingen.

9.6 Zorgvuldigheid

BimmerPortal, de eigenaren van www.bimmerportal.nl en haar leden zullen naar eer en geweten handelen en uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de omgang met door gebruikers in vertrouwen gestelde informatie en met gegevens van de gebruikers.

 

10 januari 2022, Wijzigingen voorbehouden.