BimmerPortal Algemene Voorwaarden

Hier vind je algemene informatie m.b.t. huisregels, mededelingen & nieuws
Gebruikersavatar
Alyssa
Berichten: 281
Lid geworden op: 20 aug 2012, 21:57
Locatie: Rotterdam
Contacteer:

BimmerPortal Algemene Voorwaarden

Bericht door Alyssa » 08 jan 2013, 13:55

BIMMERPORTAL ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMEEN

1.1) OPENBAAR KARAKTER
Bimmerportal en alle toekomstige onderdelen van http://www.bimmerportal.nl zijn vrij en open voor een ieder te bezoeken mits de toegang daartoe niet door het Bimmerportal team is ontzegd. De gebruiker van http://www.bimmerportal.nl (hierna genoemd: 'de gebruiker') verklaart bij het gebruik van http://www.bimmerportal.nl expliciet akkoord te gaan met alle voorwaarden en bepalingen zoals hieronder vermeld.

1.2) INACHTNEMING REGELS EN ETHIEK
De gebruiker dient zich te houden aan de algemene fatsoens- en omgangsregels zoals deze gebruikelijk zijn op het internet. De gebruiker dient kennis te nemen van en zich te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels zoals vermeld op http://www.bimmerportal.nl. Het is de gebruiker niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor andere gebruikers. Overtreding hiervan kan leiden tot een tijdelijke of permanente uitsluiting (ban) van http://www.bimmerportal.nl.

1.3) VERBANNEN GEBRUIKERS
Het Bimmerportal team behoudt zich het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van redenen tijdelijk of permanent de toegang tot http://www.bimmerportal.nl te ontzeggen. Indien men zichzelf tijdens de ontzegde periode toch toegang verschaft tot http://www.bimmerportal.nl is er sprake van computervredebreuk, hetgeen een strafbaar feit is.

1.4) RECHTEN BEZOEK
Aan het bezoek van http://www.bimmerportal.nl en het gebruik van de site kunnen geen rechten worden ontleend.


2. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

2.1) KOSTELOZE REGISTRATIE
Een geregistreerde gebruiker heeft de mogelijkheid om door middel van een kosteloze registratie berichten te plaatsen op het forum http://www.bimmerportal.nl/forum

2.2) VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIKER
Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle door hem of haar geplaatste berichten, foto's, video's en door hem geplaatste links naar andere internetsites. Het is niet toegestaan om links te plaatsen die illegaal zijn of tot strafvervolging kunnen leiden.

2.3) ZORGVULDIGHEID
De gebruiker dient zorgvuldig met zijn of haar account om te gaan. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van zijn of haar account door derden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van BimmerPortal.

2.4) ONEIGENLIJKE TOEGANGSVERSCHAFFING
Een gebruiker is wettelijk aansprakelijk indien hij of zij pogingen onderneemt om zichzelf of een ander toegang te verschaffen tot niet voor hem of voor haar toegankelijke afgesloten gedeeltes van http://www.bimmerportal.nl. Dit geldt zowel voor onze diensten als voor onze technische systemen. Ddos aanvallen, defacing en andere vormen van computercriminaliteit zien we als sabotage. Hiervan zal zonder uitzondering aangifte worden gedaan en indien zulks opportuun gevonden wordt door de eigenaren van http://www.bimmerportal.nl zal ook een civielrechtelijke claim ingesteld worden.


3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1) SCHADE DOOR GEBRUIKER
Een gebruiker van http://www.bimmerportal.nl is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit de handelingen en gedragingen van de gebruiker zelf.

3.2) JUISTHEID CONTENT NIET GEGARANDEERD
BimmerPortal betracht bij het samenstellen van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid. Er kan echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van de op http://www.bimmerportal.nl voorkomende gegevens, software, informatie en andere onderdelen geboden worden, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan in rechte geen beroep gedaan worden op de gegevens, informatie, software of andere geboden onderdelen van http://www.bimmerportal.nl of het BimmerPortal team.

3.3) VERLIES EN SCHADE
BimmerPortal is niet aansprakelijk voor verliezen, schades of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van http://www.bimmerportal.nl, dit met betrekking tot de op http://www.bimmerportal.nl voorkomende informatie, gegevens, software, werkwijzen en andere vormen van gebruik. Deelname aan door BimmerPortal georganiseerde evenementen geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie daarvan, BimmerPortal, noch individuele leden van het BimmerPortal team kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke soort dan ook of voor beschadigde, verloren of gestolen goederen.

3.4) SERVER
Het BimmerPortal team tracht naar alle redelijkheid haar server te beveiligen tegen verlies, verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

3.5) GEGEVENSVERLIES
http://www.bimmerportal.nl kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data en gegevens zoals foto's, video's, teksten en ander materiaal.


4. RECHTEN VAN http://WWW.BIMMERPORTAL.NL EN VERBODSBEPALINGEN

4.1) ONTBINDING GEBRUIKERSACCOUNT
Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn of haar account zonder opgaaf van redenen op te zeggen. BimmerPortal behoudt zich echter het recht voor om de geplaatste berichten van de gebruiker te laten staan, zulks naar discretie van het BimmerPortal team.

4.2) AANPASSEN VAN BERICHTEN
Het BimmerPortal team behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om berichten aan te passen, te verwijderen, te verplaatsen of samen te voegen.

4.3) GEBRUIKERSRECHT
De gebruiker verleent door het plaatsen van berichten, teksten, foto's of videomateriaal of hyperlinks naar dit materiaal, iedere bezoeker van http://www.bimmerportal.nl en het BimmerPortal team een onbeperkt en onvoorwaardelijk, niet exclusief gebruikersrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door de gebruiker geplaatste berichten, teksten, foto's of videomateriaal.

4.4) AUTEURSRECHT
Wanneer een gebruiker een bericht plaatst, verklaart deze hiermee geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen. Tevens verklaart de gebruiker, dat bij het plaatsen van een bericht aan de inhoudelijkheid hiervan geen rechten ontleend kunnen worden en bij het opnemen van deze content de auteursrechten overgedragen worden aan http://www.bimmerportal.nl.

4.5) VERBODEN EN/OF ILLEGAAL VERKREGEN MATERIAAL
Het aanbieden van of vragen naar gestolen of illegaal verkregen materiaal is aanleiding tot uitsluiting van alle diensten die http://www.bimmerportal.nl aanbiedt. Tevens behoudt BimmerPortal zich nadrukkelijk het recht voor om hier aangifte van te doen bij de autoriteiten als zijnde een strafbaar feit.

4.6) MISBRUIK
Misbruik van http://www.bimmerportal.nl in welke vorm dan ook, van de diensten die http://www.bimmerportal.nl aanbiedt, van andere gebruikers van http://www.bimmerportal.nl of van derde partijen die samenwerken met BimmerPortal, zal resulteren in een tijdelijke of permanente uitsluiting van http://www.bimmerportal.nl.

4.7) PLAATSEN VAN CONTENT WAAROP AUTEURSRECHT RUST
Het is de gebruiker niet toegestaan om materiaal op http://www.bimmerportal.nl te plaatsen waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker zelf of in het publieke domein liggen. Indien een gebruiker dit wel doet, dient men vooraf toestemming te hebben verkregen van de belanghebbende(n) van de auteursrechten.


5. AUTEURSRECHT BIMMERPORTAL
Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door BimmerPortal wordt aangegeven, dan wel hier vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is verleend door het BimmerPortal team, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van BimmerPortal zonder voorafgaande schriftelijk toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de berichten en reacties berust bij de individuele auteurs.


6. ADVERTENTIES EN RECLAMES OP BIMMERPORTAL

6.1) RECLAME
http://www.bimmerportal.nl is een gratis dienst. Om de kosten voor deze gratis dienst te dekken wordt de mogelijkheid geboden aan bedrijven om reclame te plaatsen op de website. Het is de gebruiker niet toegestaan om deze reclame te weren, uitleg te geven over mogelijkheden om deze reclame te weren, andere gebruikers aan te zetten tot het weren van deze reclame of het vragen om uitleg over het weren van deze reclame. http://www.bimmerportal.nl kan mede dankzij deze reclame blijven voortbestaan. Overtreding van deze regel kan reden zijn tot een tijdelijke of permanente uitsluiting van http://www.bimmerportal.nl.

6.2) GERICHT AANBIEDEN RECLAME
BimmerPortal behoudt zich het recht voor om gericht reclame aan te bieden via persoonlijke berichten of via e-mail. Als gebruiker van http://www.bimmerportal.nl ga je hier onvoorwaardelijk mee akkoord.

6.3) RECLAME ZONDER TOESTEMMING
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming of instemming van het BimmerPortal team, reclame te maken voor eigen belangen of belangen voor derden. Dit zal als spam aangemerkt worden en zonder nader bericht verwijderd worden. Indien dit vaker gebeurt door dezelfde gebruiker, zal een tijdelijke of permanente ban volgen.


7. PRIVE BERICHTEN SYSTEEM

7.1) RECHTEN PB-SYSTEEM
Het PB-systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om onderling berichten te versturen. Aan dit systeem kunnen geen rechten worden ontleend. Het doen van commerciële aanbiedingen of mededelingen via het PB-systeem is niet toegestaan.

7.2) CONTROLE PB'S
Het BimmerPortal team ziet de inhoud van verstuurde PB's in principe niet in, tenzij er verdenking is van een strafbaar feit of er misbruik van het PB-systeem wordt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van spam naar andere gebruikers of oneigenlijk (commercieel) gebruik. Bij misbruik van het PB-systeem volgt een tijdelijke of permanente ban van http://www.bimmerportal.nl.


8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN ONZE PRIVACY POLICY

8.1) EXPLOITATIE PERSOONSGEGEVENS
BimmerPortal zal door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de exploitatie van http://www.bimmerportal.nl.

8.2) BEKENDMAKEN GEGEVENS AAN DERDEN
Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan een derde partij, tenzij dit uitdrukkelijke vermeld wordt bij een actie of specifieke aanbieding van een derde partij die reclame maakt op http://www.bimmerportal.nl.

8.3) UITSLUITING CBP
BimmerPortal is uitgesloten van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: CBP) op basis van de artikelen 11, 31, 35 en 42 van het vrijstellingsbesluit. Zie http://www.cbpweb.nl/ voor meer informatie hierover. Bimmerportal handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking van de gegevens in voornoemde artikelen van het CBP.


9. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN SLOTBEPALING

9.1) INSUFFICIENTE VOORZIENING
Indien deze algemene voorwaarden en de huisregels niet voorzien in een bepaalde situatie, dan behoudt het BimmerPortal team zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen. Bimmerportal zal hierover slechts corresponderen indien het team dit wenselijk acht.

9.2) AANPASSINGEN EN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
BimmerPortal behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden na te lezen.

9.3) INDIEN NIET AKKOORD
Indien een gebruiker van http://www.bimmerportal.nl niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden is het de gebruiker niet toegestaan om of welke wijze dan ook gebruik te maken van http://www.bimmerportal.nl of haar diensten.

9.4) DOOR GEBRUIKER GEPLAATSTE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN
Door een gebruiker zelf geplaatste voorwaarden of bepalingen zijn niet geldig. De enige tussen een gebruiker en Bimmerportal overeengekomen algemene voorwaarden, huisregels en bepalingen zijn de voorwaarden en bepalingen die in deze disclaimer genoemd zijn.

9.5) NEDERLANDS RECHT
Op alle door http://www.bimmerportal.nl geleverde diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Vernietiging van een bepaling van deze algemene voorwaarden door een Nederlandse rechter heeft geen invloed op de geldigheid van de overige door BimmerPortal gestelde bepalingen.

9.6) ZORGVULDIGHEID
BimmerPortal, de eigenaren van http://www.bimmerportal.nl en haar leden zullen naar eer en geweten handelen en uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de omgang met door gebruikers in vertrouwen gestelde informatie en met gegevens van de gebruikers.


7 augustus 2012, Wijzigingen voorbehouden.


EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN

Terug naar “BimmerPortal Informatie”